hi
"岳阳楼"的相关文章
 • 岳阳楼游记 - 岳阳楼游记 很小的时候就听别人说起过洞庭湖, “洞庭鱼米乡” “八百里洞庭” ,使我对 洞庭湖产生了美好的向往。 可却殊不知在美丽的洞庭湖...
  http://www.tannais.com/8ff16c0852c3aa794c96c0935d27e10c.html
 • http://www.tannais.com/e6003f7b2e277176507b543ceb02bf7e.html
 • 岳阳楼记原文及译文 - 岳阳楼记 范仲淹·北宋 庆历四年春,滕(t?nɡ)子京谪(zh?)守巴陵郡。越明年,政通人和, 百废具兴。乃重(chónɡ)修岳阳楼,增其旧...
  http://www.tannais.com/0d4343b1c3480811112f4d7ded5fc214.html
 • 岳阳楼记比较阅读(一) - 比较阅读(七) 【甲】嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲。居庙堂之高则忧其民;处 江湖之远则忧其君...
  http://www.tannais.com/225ce1558b6d5e12405e032e865ea2da.html
 • 岳阳楼的英文介绍 - welcome to visit yue yang tower,first i want to ask you a question who make the yueyan...
  http://www.tannais.com/eb45cfb94d05818ddc14db2bd392f255.html
 • 《岳阳楼记》原文、节奏划分及理解填空 - 《岳阳楼记》原文、节奏划分及理解填空: 原文:庆历/四年春,滕(téng)子京/谪(zhé)守巴陵郡。越/明年,政通/人和,...
  http://www.tannais.com/71b3c299b3a5b6ab3a959d85f0a5e52f.html
 • 岳阳楼诗歌 - 岳阳楼 唐 元稹 岳阳楼上日衔窗,影到深潭赤玉幢。 怅望残春万般意,满棂湖水入西江。 题岳阳楼 唐 白居易 岳阳城下水漫漫,独上危楼凭曲栏。...
  http://www.tannais.com/d379d257efe71d32d8efc7da60128339.html
 • 岳阳楼诗句 有关岳阳楼的诗句 - 感谢胡豪杰为大家收集! 《岳阳楼记》 范仲淹 庆历四年春, 滕子京谪守巴陵郡。 越明年, 政通人和, 百废俱兴, 乃重修 岳阳...
  http://www.tannais.com/90ce5dc71cb8c843549ea20f13d2fd60.html
 • 《岳阳楼记》比较阅读练习及答案 - 《岳阳楼记》比较阅读练习及答案 (一) (甲)嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高...
  http://www.tannais.com/4008e51f727e9e1ba5857f639429820d.html
 • 岳阳楼景区讲解词 - 岳阳楼景区讲解词: 各位朋友大家好,欢迎大家来到我们江南三大名楼之一的岳阳楼参观游览!现在大家所处的是我们岳阳楼的南大门,大家看一下,在...
  http://www.tannais.com/9ef4f2bcf3772d62da10d0b276fee761.html
 • 岳阳楼记一词多义、词类活用、古今异义 - 岳阳楼记 一字多义 以: 1) 来: 属予作文以记之 2) 因为: 不以物喜,不以己悲 夫: 1) 那 予观夫巴陵胜状 ...
  http://www.tannais.com/2def59c0ed1803dd6a324fcf41cb34dc.html
 • http://www.tannais.com/88dbf6fc6d8975f43637416139068d26.html
 • 岳阳楼记选择题 - 岳阳楼记选择题练习 庆历四年春,滕(téng)子京/谪(zhé)守/巴陵郡。越明年,政通人和,百废 具兴。乃/重修/岳阳楼,增/其旧制,刻/唐贤...
  http://www.tannais.com/5b565b024db46964fbf5017c91791ffb.html
 • 岳阳楼记知识点 - 岳阳楼记 知识点(一) 1.“记”是一种文体。本文以作“记”为名,借题发挥,表达了作者“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟和“先天下 之...
  http://www.tannais.com/e54707d390c0d893fedd0b4b9a3cc3e6.html
 • 岳阳楼练习题附答案 - 《岳阳楼记》练习 ①予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴, 气象万千。此则岳阳楼之大观也,前人...
  http://www.tannais.com/8fb1f38a2d341f66db575f8b9c912f93.html
 • http://www.tannais.com/780ec562131f05178437d3adc981132e.html
 • 读《岳阳楼记》有感 - 读《岳阳楼记》有感 文化里小学 四.三班 蔺昕 前几天,我读了古文—《岳阳楼记》 ,作者范仲淹在文中表达出 的宽广胸怀和远大理想让...
  http://www.tannais.com/37a5bd44962b98bd0af36549df03a023.html
 • 岳阳楼记文言知识梳理 - 《岳阳楼记》文言文知识点梳理 整理人:张彩霞 一、文学常识 范仲淹: 字希文, 世称“范文正公”。 唐宰相范履冰之后。 北宋著名的政治...
  http://www.tannais.com/0da4f6139be724ae1bba2ac03a6f19cf.html
 • http://www.tannais.com/bf372b3cf0c35d77ab4f04e9f9a08738.html
hi